Category: หนังปี 1983

Bastard Swordsman – กระบี่ไร้เทียมทาน (1983)

( https://www.youtube.com/watch?v=hiEvstFB7xU ฮุ้นปวยเอี้ยง อาศัยทํางานอยู่ในสํานักบู๊ตึ้ง แต่ถูกปฏิเสธการเข้ารับเป็นศิษย์เนื่องจากความเป็นมาของบิดาไม่ชัดเจน ทําให้ต้องใช้แซ่ของมารดา และโดนกลั่นแกล้งต่าง ๆ นานา จากศิษย์ร่วมสํานัก